Peníze do škol 

 
Na Pankráci 30
Praha 4
tel/fax: +420 234 633 390

Peníze do škol

Naše firma s hodnotnými zkušenostmi v oblasti dotací nabízí školám poradenské služby v souvislosti s tímto projektem Evropské unie.

Rozdělování peněz v projektu EU peníze školám je možné díky novele zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů („rozpočtová pravidla“), kterou 19. března 2010 schválila na řádné schůzi Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

Z dotace je možné hradit nejen nákup vybavení, ale i platy učitelů a jejich školení.

Do projektu se může tedy přihlásit každá základní škola (mimo pražských základních škol, které z tohoto programu čerpat nemohou), pokud má zájem.

Čas na podání žádosti o dotaci budou mít školy do 30. 11. 2012, vyčerpat ji musí do dvou let, nejdéle do poloviny roku 2015. Na každou školu, která se přihlásí a vybere si některou ze šablon, se dostane. A každá škola se do projektu může přihlásit pouze jednou.

Celkem je k dispozici 4,5 miliardy Kč. Tyto finanční prostředky jsou naplánovány tak, aby vyšly na každou základní školu mimo hl. m. Prahu. Na jednu školu vyjde v průměru 1,5 milionu Kč - výše maximální částky se odvíjí od počtu žáků. (maximálně však může škola předložit projekt v hodnotě: počet žáků x 4 300 + 300 000). Částka 300 000 je minimální výše, ve které je možné projekt předložit a k násobenému počtu žáků se přičítá.

O co lze žádat aneb šablony klíčových aktivit

Škola může podat pouze jeden projekt, který je složen z více vybraných šablon klíčových aktivit. V každé z oblastí lze podpořit individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků.

Bylo vybráno těchto 7 prioritních témat:
  1. Čtenářská a informační gramotnost
  2. Cizí jazyky
  3. Využívání ICT
  4. Matematika
  5. Přírodní vědy
  6. Finanční gramotnost
  7. Inkluzivní vzdělávání

Dobře a v klidu si promyslete, jaké aktivity ve vaši škole skutečně potřebujete realizovat. Výběr je pouze na Vás a Vašich potřebách. Kromě menší části peněz, které půjdou na další vzdělávání, se podstatná část dotace rozdělí mezi náklady na pomůcky a na odměňování pedagogů. Jednotkové ceny odměn pro učitele za práci navíc související s projektem budou zajímavější než běžné odměňování, díky tomu si budou moci vylepšit svůj průměrný plat. Půjde o práci navíc, z evropských prostředků se nesmí hradit činnosti běžně financované státem. Ovšem školy si budou moci díky tomu třeba dovolit dělit třídy v některých náročných předmětech (podle šablon - cizí jazyky, matematika...). A peníze na pomůcky by pak mohly vyřešit dosavadní snižování objemu peněz na ostatní neinvestiční výdaje. V průběhu pěti let by se tak mohlo do škol dostat více než dvě miliardy korun, to není málo.

Co všechno udělat proto, abyste dotaci získali?

Nejprve se vypracuje tzv. Projektový záměr, jenž slouží k určení prioritních oblastí, které je možné pomocí poskytnutých finančních prostředků zlepšit. Projektový záměr není součástí žádosti, ale pomáhá ke vhodnému výběru šablon. Poté se vyplní prostřednictvím aplikace Benefit 7, zpřístupněné na www.eu-zadost.cz, projektová žádost a odešle se na MŠMT.

Zahájení čerpání dotace závisí na datu předložení žádosti a na délce schvalovacího procesu (schvalovací proces u těchto projektů bude probíhat zhruba tři měsíce). Po schválení projektu bude příjemci předložen závazný právní akt „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Statutární zástupce školy Rozhodnutí akceptuje a tím je projekt považován za zahájený (pokud není v Rozhodnutí uvedeno datum pozdější) a výdaje na projekt se stávají způsobilými. Finanční prostředky jsou příjemci poskytovány ve dvou zálohových platbách. První záloha ve výši 60% celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu bude příjemci odeslána do 30 dnů od data přijetí akceptace poskytovatelem. Druhá záloha ve výši 40% celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu bude příjemci odeslána po uplynutí 14 měsíců od data odeslání první zálohy. K uvolnění druhé platby může dojít dříve, a to v případě, že příjemce v první monitorovací zprávě prokáže naplnění minimálně 40% výstupů projektu. Škola tak obdrží dotaci dopředu.

Škola musí v průběhu realizace projektu předkládat monitorovací zprávy (jednou za šest měsíců), kterými bude informovat o průběhu naplňování výstupů a zároveň je bude dokládat. Kromě toho budou na základě analýzy rizik na vybraném vzorku projektů provedeny ze strany poskytovatele dotace kontroly na místě. Předmětem těchto kontrol bude zejména ověření souladu výstupů a indikátorů deklarovaných v monitorovacích zprávách se skutečným stavem a dodržováním pravidel stanovených příručkou. Další kontroly, které budou provedeny na projektech, bude zajišťovat v rámci své kontrolní činnosti Česká školní inspekce. Konkrétní požadavky prokazování výstupů jsou uvedeny vždy v každé šabloně. Jedná se např. o kopie třídních knih, vytvořených vzdělávacích materiálů, doložení získaných certifi kátů nebo pracovních smluv.

Projekt musí být ukončen do 30 měsíců od začátku jeho realizace a v tomto období škola hospodaří s finančními prostředky z dotace.

Pokud nemáte dostatečné časové nebo personální kapacity pro pečlivou přípravu projektu, samotné žádosti a následné monitorování, nebo máte obavy, že byste kvůli možným formálním nesrovnalostem museli dotaci vracet, je tu možnost využítí našich šlužeb, připravíme pro Vás projektový záměr, vyřídíme veškeré žádosti a a další související činnosti v rámci poskytnutí dotace.

Budeme Vám neustále k dispozici na zodpovězení jakýchkoliv dotazů.

Ceník služeb

Cenová kalkulace je rozdělena celkem do tří částí:

předrealizační (fáze 1-4) 30 000,- Kč
po zahájení projektu a čerpání první zálohy 2% dotace
po ukončení projektu a akceptaci závěrečné zprávy MŠMT 3% dotace
ceny jsou uvedené bez DPH 20%
platnost nabídky je omezena do 30. 6. 2011
případné vícepráce jsou možné pouze při významném překročení uvedených hodnot rozsahu plnění a předchozí písemné objednávce zadavatele
vícepráce budou hodnoceny ve výši 1 250,- Kč za hod bez DPH, s dodatkem nutnosti pro konzultaci na místě provést minimální objednávku v rozsahu 4 hodin za kalendářní den

Školení pedagogů – kurzy na Vysočině

V současné době připravujeme rovněž školící středisko v krásném prostředí obce Lidmaň na Vysočině, kde budou pořádány jazykové, metodické a technologické kurzy pro pedagogy, které můžete uplatnit v rámci klíčových aktivit.

Oficiální informace naleznete na:

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat.

 
 
Copyright © ASAP Consulting, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena

Webhosting: www.m-hosting.cz